โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 

             ข้าพเจ้านายอัษฎาวุธ พุดจีบ ประเภท ประชาชน ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของตำบลร่อนทอง โดยการทำ SWOT Analysis เพื่อมาทำโครงการพัฒนาชุมชน

และเมื่อวันที่  9 เมษายน 2564 ได้มีการนัดประชุมกับทีมปฏิบัติงานและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อประชุมวางแผนโครงการพัฒนาชุมชนที่ตรงต่อความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด โดยมีการแบ่งหัวข้อการพัฒนาดังนี้  1. ด้านสินค้า OTOP 2. ด้านสุขภาพ 3. ด้านท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มการทำงานวิเคราะห์ SWOT ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับธนาคารขยะ โดยมีหมู่ 2 บ้านโคกใหญ่ เป็นหมู่บ้านหลัก และจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้นำในชุมชน มีดังนี้ 1. ต้องการถุงในการแยกขยะ 5 ประเภท ให้กับชาวบ้าน 2. ต้องการเพิ่มสมาชิกเพื่อขยายไปยังหมู่ 4 หมู่ 15 3. มีการขยายกิจการในการรับซื้อขยะไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ 4. ทำความดีโดยเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะ คัดแยกขยะ และทำความสะอาดชุมชน  2 เดือน / 1 ครั้ง

ในการประชุมในทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน อสม. และ ผอ.ร.พ.สต. ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี จึงทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รูปภาพประกอบกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู