โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

 

            โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชน ข้าพเจ้านางสาวปริยา ชำรัมย์ ได้รับหน้าที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในตำบลร่อนทอง โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ U2T และโทรติดต่อต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น,  เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น พื้นที่ที่รับผิดชอบมี 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 บ้านขาม หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมี๊ยะ หมู่ที่ 7 บ้านปรือเกียน หมู่ที่ 8 และบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10

            จากการสำรวจข้อมูลโดยประสานงานกับผู้นำชุมชน พบว่า นายเดชศรางถ์กุล อาจทวีกุล เป็นผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองแม่มด ทั้ง 5 ชุมชนดังกล่าว มีแหล่งท่องที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านปรือเกียนและป่าชุมชนบ้านกระทุ่ม ซึ่งเป็นป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีร้านอาหารท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้าน และค้าขายกันมายาวนานด้วยรสชาติอร่อยกลมกล่อม ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่เฟิร์น, ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเทพสิริน, ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ตุ๋ย, ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่บัณฑิต, ร้านก๋วยเตี๋ยวอารยา และร้านก๋วยเตี๋ยววราพร และอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น คือ  ก๋วยเตี๋ยว และส้มตำรสเด็ด ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทำนาทำไร่ ซึ่งพืชในท้องถิ่นที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว,อ้อย, มันสำปะหลัง, และยางพารา สัตว์ในท้องถิ่นที่นิยมเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ ได้แก่ วัว, ควาย, หมู และไก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าไหม น้ำพริก จักสานไม้ไผ่ และเสื่อทอ แหล่งน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาใช้ในชุมชน ได้แก่ หนองน้ำบ้านเสม็ด, หนองน้ำบ้านขาม, หนองน้ำบ้านโคกเมี๊ยะ, หนองน้ำบ้านปรือเกียน และหนองน้ำบ้านหนองแม่มด

            ในการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 10 ด้าน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าวเป็นหลัก  ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังสร้างรายได้เสริม เลี้ยงวัวเพื่อจำหน่าย ส่วนใหญ่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว อาหารประจำถิ่นคือ ก๋วยเตี๋ยวและส้มตำ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน และแต่ละหมู่บ้านมีแหล่งน้ำประปาใช้ในชุมชน ในการเก็บข้อมูล ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในครั้งนี้

วีดีโอประจำเดือนพฤษภาคม 

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู