โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

 

            เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้านางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ U2T ในตำบลร่อนทอง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 บ้านขาม หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมี๊ยะ หมู่ที่ 7 บ้านปรือเกียน หมู่ที่ 8 และบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 โดยทำการเก็บข้อมูลทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น,  เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งน้ำในท้องถิ่น

            จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด คือ นายเดชศรางถ์กุล อาจทวีกุล อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองแม่มด ใน 5 ชุมชนข้างต้นนี้ มีแหล่งท่องที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านปรือเกียนและป่าชุมชนบ้านกระทุ่ม มีร้านอาหารประจำหมู่บ้าน ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่เฟิร์น, ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเทพสิริน, ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ตุ๋ย, ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่บัณฑิต, ร้านก๋วยเตี๋ยวอารยา และร้านก๋วยเตี๋ยววราพร ซึ่งอาหารที่น่าสนใจแน่นอนว่า คือ  ก๋วยเตี๋ยวรสเลิศ ปรุงรสด้วยน้ำซุปเข้มข้นโดยแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อร่อยจนต้องบอกต่อ ในแต่ละชุมชนมีพืชในท้องถิ่นที่นิยมปลูก ได้แก่ อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าว และยางพารา สัตว์ในท้องถิ่น ได้แก่ วัว, ควาย, หมู และไก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาสร้างรายได้ ได้แก่ น้ำพริก จักสานไม้ไผ่ และเสื่อทอ แหล่งน้ำในท้องถิ่นที่นำมาผลิตน้ำประปา ได้แก่ สระน้ำบ้านเสม็ด, สระน้ำบ้านขาม, สระน้ำบ้านโคกเมี๊ยะ, สระน้ำบ้านปรือเกียน และสระน้ำบ้านหนองแม่มด และประชากรส่วนใหญ่ในตำบลร่อนทองจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทำไร่ทำนา เป็นต้น

            การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ทั้ง 5 หมู่บ้าน โดยการโทรติดต่อประสานงาน ซึ่งท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลด้วยความยินดี และพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง ทำให้ข้าพเจ้าทำงานได้อย่างราบรื่นและเกิดความประทับใจอีกด้วย

 

 

วีดีโอประจำเดือนพฤษภาคม 

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู