ในปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน รวมถึงกระทบต่อการศึกษาไทยที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตประชากรประเทศให้มีคุณภาพ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาประเทศชาติต่อในอนาคต

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นได้แพร่ไปหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศไทยเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยการล็อกดาวน์ ปิดประเทศไม่ให้มีการเข้าออกไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การปิดเรียน แล้วปรับให้มาใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์ที่บ้านแทน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วการเรียนออนไลน์นั้นจะช่วยลดการพบปะกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ได้ แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ การเรียนออนไลน์นั้นจะทำให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง การปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนก็ลดลงเช่นเดียวกัน สำหรับในบางรายวิชานั้นไม่เหมาะกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ อย่างเช่นวิชาภาคปฏิบัติต่างๆ ซึ่งการที่เราจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่นั้นจะได้จากการลงมือปฏิบัติจริงมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่มีฐานะยากจนนั้นได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทั้งครอบครัวที่ผู้ปกครองตกงาน ผู้ที่มีรายได้ลดน้อยลง หรือมีภาระพึ่งพิงมากขึ้น ล้วนกระทบต่อการศึกษาของลูกหลาน และทำให้แนวโน้มของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยมีมากขึ้น รวมถึงมีข้อจำกัดในเรื่องของเด็กไม่มีอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีนัก จึงทำให้เด็กต้องขาดเรียนมากขึ้นและครอบครัวมีรายจ่ายเพื่ออุดหนุนการศึกษาน้อยลง ซึ่งเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าการเรียนออนไลน์จะมีข้อจำกัดและมีอุปสรรคบ้าง แต่สำหรับสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นอาจมองว่า วิกฤติในครั้งนี้ทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนออนไลน์ได้ปรับตัวให้ชินกับการเรียนออนไลน์ โดยบางวิชานั้นได้มองเห็นความเป็นไปได้ในการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่บางมหาวิทยาลัยนั้นพยายามสนับสนุนมาโดยตลอด และอาจเป็นโอกาสในการต่อยอดการศึกษาไทยในอนาคต ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น สามารถเสาะหาความรู้ หรือทักษะได้ทางออนไลน์ สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะหาเส้นทางผ่านวิกฤติในครั้งนี้ได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงปีที่ผ่าน แสดงให้เห็นถึงปัญหาของเด็กไทยที่ได้รับการศึกษาไม่เต็มที่ ด้วยเหตุและปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ได้ทัน หรือนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู