การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

            ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) การดำเนินงานใน เดือน มิถุนายน 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่สนับสนุนงานและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายผู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อต่อยอดประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอแคนดง ได้ลงพื้นที่ 3 หมู่บ้านคือ บ้านนาแซง ตำบลแคน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเลี้ยงหมู่ บ้านม่วงน้อย ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านตะแบง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเลี้ยงกบ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อปัญหา หรือการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ ไปสู่การต่อยอดโดยทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนในการลงพื้นที่ ให้ข้อมูลโดย นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ และครัวเรือนเป้าหมายเครือข่ายคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแคนดง ลงพื้นที่ บ้านโคกเก่า หมู่ 13 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ บ้านม่วงทะเล หมู่ 14 ตำบลแคนดง อำเภอคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่บ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ 15 ตำบลแคนดง อำเภอคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการลงพื้นที่ไปช่วย นางสาวศิรการจน์ กันหมุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดิฉันได้มีการจัดเบรก เตรียมสถานที่เพื่อที่จะประชุมในแต่ละหมู่บ้าน แนะนำให้ประชาชนในหมู่บ้านทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและครอบครัวของตนเอง มีการถ่ายรูป จัดอาหารกลางวันเพื่อที่จะให้ครัวเรือนเป้าหมายที่มาเข้าร่วมประชุมได้รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดูหนังสือราชการ ลงรับหนังสือราชการ ออกเลขส่งหนังสือราชาการ ลงข่าวประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง (Facebook : สพอ.แคนดง อำเภอแคนดง)

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่

อื่นๆ

เมนู