โรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่อเกิดจากไวรัสโคโรน่าชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดอาการทั่วไปของโรคโควิด-19 ที่พบมากที่สุดคือมีอาการ ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่ค่อยรุนแรง โรคนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่อีกคน

ปัจจุบันมีผู้ที่ติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นจำนวนมาก มีบางรายถึงขั้นเสียชีวิต จีงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต รวมไปถึงในด้านเศรษฐกิจอีกด้วย จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้มีการเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของวัคซีนป้องโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และวัคซีนที่นำเข้ามาฉีดให้แก่ประชาชนได้มีการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุขว่าปลอดภัย โดยในวันที่ 24 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม เชิญชวนชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านจะหลวย พร้อมทีม รพสต. อสม.  ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่เชิญชวนชาวบ้านตำร่อนทอง ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคน่า 2019 และในวันที่ 27 พ.ค. 2564 ผู้ปฎิบัติงานตามโครงการยกระดับ เศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการตำบลร่อนทอง พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตำบลร่อนทอง ทีม รพสต. อสม. โดยลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านร่อนทอง และหมู่ที่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวนบ้านไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคน่า 2019 และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019

วิธีการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 การรักษาสุขอนามัยมือ โดยการล้างเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ไอ/จาม เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดให้แก่ตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แน่นไปด้วยผู้คน สถานที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทและควรสมหน้ากากอนามัยเวลาที่จะออกจากบ้าน

อื่นๆ

เมนู