รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม2564

“ กิจกรรมการพัฒนา และยกระดับน้ำพริก ”

ญาติมา ครองชื่น

               จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่นนักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกรกฎาคมนี้ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับน้ำพริกให้มีมาตรฐานและ สามารถประชาสัมพันธ์ขยายการตลาด เพิ่มช่องทางในการขาย เช่น ตลาดออนไลน์ บูธสินค้าOTOPขยายสมาชิก ขยายเครื่องมือในการผลิต พัฒนาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจมีการเพิ่มภาษาอังกฤษ ส่งออกต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาในอนาคตอีกด้วย  อีกทั้งน้ำพริกบ้านหนองแม่มด ยังเป็นน้ำพริกสูตรลดโซเดียมที่คณะอาจารย์และทีมผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมประชุมและคิดค้นน้ำพริกสูตรลดโซเดียมนี้ขึ้นมา ซึ่งตลอดทั้งการจัดกิจกรรมนี้ ได้มีการปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด โควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยการมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  การวัดอุณหภูมิ   การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค และมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษของการบริโภคโซเดียม เพื่อนำความรู้มาปรับใช้กับน้ำพริกและมีการนำน้ำพริกไปเทสตลาดเพื่อนำมาสรุปผลความพึ่งพอใจ  ผลที่ได้ออกมาอยู่ในระดับมากอีกด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=VKOkT91pfJ0

อื่นๆ

เมนู