1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05-08-19 Supan ต้นกำเนิดของไวรัส ต้นตอของไวรัสน่าจะมาจากการท ี่ ไวรัสจากสัตว์ตัวกลางระบาดมาสู่คน ผู้ป่วยรายแรกเท่าที่ ทราบกัน เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และไม่มี ความเชื่อมโยงกับตลาดต้องสงสัยในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

SC05-08-19 Supan ต้นกำเนิดของไวรัส ต้นตอของไวรัสน่าจะมาจากการท ี่ ไวรัสจากสัตว์ตัวกลางระบาดมาสู่คน ผู้ป่วยรายแรกเท่าที่ ทราบกัน เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และไม่มี ความเชื่อมโยงกับตลาดต้องสงสัยในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564

          ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือน กันยายน 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

ต้นกำเนิดของไวรัส ต้นตอของไวรัสน่าจะมาจากการท ี่ ไวรัสจากสัตว์ตัวกลางระบาดมาสู่คน ผู้ป่วยรายแรกเท่าที่ ทราบกัน เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และไม่มี ความเชื่อมโยงกับตลาดต้องสงสัยในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ผู้ป่วย หลายรายอาจมีมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนหรือก่อนหน้านั้น มีการเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมในตลาดไปส่งตรวจและพบเชื้อไวรัส และพบมากที่ สุดในบริเวณที่ ค้าสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ตลาดอาจเป็นต้นกำเนิดของไวรัส หรืออาจมีบทบาทในการขยายวงของ การระบาดในระยะเริ่มแรก

การแพร่เชื้อ โรคโควิด 19 นี้ โดยหลักแล้ว แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจาก จมูกหรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการ หายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มี ฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) มีตั้งแต่ 1-14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน เกิน 97% ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ภายใน 14 วัน การเพิ่มจำนวนของไวรัสเกิดขึ้นในระบบ ทางเดินหายใจส่วนบนและในปอด มี งานวิจัยในช่วงแรกระบุว่า การเพิ่มจำนวน ของไวรัสได้ในระบบทางเดินอาหาร แต่การ ติดต่อโดยระบบทางเดินอาหารยังไม่เป็นที่ยืนยัน ช่วงพีคของการแพร่เชื้อน่าจะเกิดขึ้นใน ช่วงแรกท ี่ แสดงอาการและลดลงหลังจาก นั้น การแพร่เชื้อก่อนแสดงอาการอาจเกิดขึ้น ได้อย่างไรก็ตาม หากไม่มีอาการไอ (กลไกหลักในการขับไวรัสออกมา) อาจ จํากัดการแพร่เชื้อในช่วงนั้น

เหตุการณ์ระบาดเป็นวงกว้าง เหตุการณ์ระบาดเป็นวงกว้างเกิดเมื่อคนหนึ่งคนแพร่เชื้อไวรัสไปสู่คน กลุ่มใหญ่ผิดปกติสถานการณ์ที่ จะทวีความรุนแรงของการระบาดเป็น วงกว้างรวมถึง การชุมนุมขนาดใหญ่ ประชากรสูงอายุ ประชากรไร้ถิ่นฐาน การสัมผัสโรคจากต่างประเทศ ความหนาแน่นของเขตเมือง ระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็ง รัฐบาลขาดความโปร่งใส สื่อขาดเสรีภาพ

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงต่ำ งานวิจัยระบุว่า เด็กและ คนหนุ่มสาวติดเชื้อและ แพร่เชื้อได้ อย่างไรก็ตาม เด็กมักจะไม่มีอาการ รุนแรง กลุ่มเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ของโรคเพิ่มขึ้นตามอายุ และในผู้ที่ มีโรคประจําตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอด เลือดหัวใจ โรคระบบ ทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

ภูมิคุ้มกัน ระยะสั้น ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยอาจยังแพร่เชื้อได้แม้มีอาการดีขึ้น สิ่งนี้มีนัยสําคัญต่อการควบคุม ป้องกันโรคในบริบทสถานพยาบาลและในการจําหน่ายผู้ป่วย ผู้ป่วยบาง รายยังคงต้องแยกกักตัวเองต่อที่บ้านหลังจากได้รับการจําหน่ายแล้ว ระยะยาว ขณะน ี้ยังไม่หลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือระยะเวลาของ ภูมิคุ้มกันที่สร้างจากสารแอนติบอดี้ที่จะรับประกันความเที่ยงตรงของสิ่ง ที่เรียกว่า “พาสปอร์ตภูมิคุ้มกัน” หรือ “ใบรับประกันว่าไม่มีความเสี่ยง” มีข้อกังวลว่า ผู้คนอาจเข้าใจว่าตนเองมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อครั้งที่สอง และละเลยการปฏิบัติตามคำแนะนําทางสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่ม ความเสี่ยงให้เกิดการระบาดต่อเนี่อง

ดิฉันและทีมงานก็ได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงเพจที่จะเป็นสื่อในการขายนำพริกลดโซเดียมของตำบลเรา ซึ่งกลุ่มดิฉันได้เลือกการโฆษณาขายสินค้าทางเพจ FACEBOOK

อื่นๆ

เมนู