การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนตุลาคม 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

          ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) การดำเนินงานใน เดือน ตุลาคม 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 28 กันยายน 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เพื่อประชาคมจัดเลือกคณะกรรมการและปราชญ์กลุ่มสัมมาชีพการแปรรูปน้ำพริกกากหมูสูตรดั้งเดิม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ 5 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 (ภาคเช้า) ลงพื้นที่พร้อมด้วย นางสุพิชญ์นันท์ จำลองชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ            ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เพื่อจัดรับรองข้อมูล จปฐ. จากหัวหน้าส่วนของทุกส่วนในเขตพื้นที่ ตำบลหัวฝาย และมีผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่ของเขตตำบลหัวฝาย ได้มารับรอง จปฐ. ของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. วันที่ 14 ตุลาคม 2564 (ภาคบ่าย) ลงพื้นที่กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองเครือ พร้อมด้วย นางสาวศิรกาญจน์ กันหมุด นักวิชาการพัฒนาชุมชรชำนาญการ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเครือ หมูที่17 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำความรู้วิธีการทำขนมดอกจอกและขนมปั้นขลิบ ให้กับทีมงานกลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองเครือ

ขั้นตอน วิธีการ สร้างสัมมาชีพชุมชน

1.การฝึกอบรมปราชญ์ เพื่อให้เป็น“ผู้นำสัมมาชีพชุมชน” สามารถเป็นปราชญ์วิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสัมมาชีพชุมชน โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้และการจัดกระบวนการสัมมาชีพในชุมชนของตนเอง

2.สร้างทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ให้ปราชญ์ผู้นำสัมมาชีพชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่าย แสวงหาทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จัดประชุมและสร้างการเรียนรู้ เพิ่มอีกหมู่บ้านละ 5 คน เพื่อเป็นทีมในการฝึกอาชีพ และไปส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านๆละ 20 คน มีความรู้ในการทำอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและสร้างอาชีพได้

3.ฝึกอบรมสร้างสัมมาชีพชุมชน เป้าหมายจำนวนหมู่บ้านละ 20 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ได้สำรวจความต้องการฝึกอาชีพไว้ที่หมู่บ้าน หรือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. โดยปราชญ์ชุมชนที่เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดประจำหมู่บ้านเป็นผู้ถ่ายทอดและฝึกอาชีพ ร่วมกับทีมปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้าน  หรืออาจเชิญวิทยากรปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านอื่นๆ ในเขตจังหวัดเดียวกัน ถ้ามีอาชีพที่แตกต่างไปจากความรู้ของปราชญ์ชุมชนร่วมเป็นวิทยากร หรือมีการจัดไปศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ ตามอาชีพ  ที่ได้ฝึกอบรม  ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดความรู้เน้นแบบชาวบ้านสอนชาวบ้าน เน้นฝึกการปฏิบัติจริง ใช้วัสดุจริง ลักษณะอาชีพ อาจเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือ อาชีพใหม่ ก็ได้ ตัวอย่างการพัฒนาสัมมาชีพ เช่น

– พัฒนาอาชีพหลักที่ทำอยู่เดิมให้มีรายได้มากขึ้น ด้วยการลดต้นทุน เปลี่ยนวิธีการ หรือการสร้างคุณภาพให้ผลผลิต หรือการทำแบบผสมผสานใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของการผลิตหรือวัตถุดิบ มีผลผลิตตรงกับช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ เช่น การทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน ใช้ระบบน้ำหยด ปลูกผักออร์กานิกส์  ปศุสัตว์ปลอดภัย เป็นต้น

– การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ใช้วัตถุดิบที่มีมากในชุมชนมาแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของตลาด พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

– อาชีพที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับด้านการท่องเที่ยวชุมชน ตามศักยภาพ ของทรัพยากรและพื้นที่ของชุมชน เช่น การบริการนักท่องเที่ยว นวดแผนไทย สปา โฮมสเตย์ เป็นต้น

3.การส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพมั่นคง แกนนำสัมมาชีพและปราชญ์ชุมชน รวมหมู่บ้านละ 5 คน ต้องส่งเสริม ติดตามสนับสนุน และกำกับให้ 20 ครอบครัว สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ ให้มีรายได้หรือลดรายจ่าย ได้อย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้นำ กลุ่ม องค์กร และพาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยใช้ศักยภาพของทุนชุมชนและแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการบูรณาการหน่วยงาน ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ ให้สามารถดำเนินการพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพได้ อย่างมั่นคง สร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่ม พัฒนากลุ่มเข้าถึงแหล่งทุน  พัฒนากลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP เชื่อมโยงหรือใช้แนวทางและองค์ความรู้ จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด……… จำกัด  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน มีรายได้ ให้ความร่วมมือในการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากจะมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และดิฉันก็ได้ช่วยพัฒนากรอำเภอทำเอกสารเบิกจ่าย “โคก หนอง นา โมเดล” คีย์ข้อมูล จับพิกัดแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ลงในระบบ ทำการประชาสัมพันธ์ลงใน Facebook : สพอ.แคนดง อำเภอแคนดง , LINE : พัฒนาการอำเภอ ลงรับหนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขหนังสือส่งของสำนักงานและระบบทะเบียนกลาง

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้รู้จักระบบต่างๆที่พัฒนากรอำเภอได้สอนการคีย์ระบบ จปฐ. และได้เรียนรู้การจับพิกัดนา ของแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อคีย์เข้าระบบส่วนกลาง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู