โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

            ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอำนวยสะดวกจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดความวิตกกังวล เกิดผลกระทบที่ตามมา ทั้งด้านการดำเนินชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการทำงาน รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ทุกอย่างเกิดการหยุดชะลอตัว ไม่เว้นแต่ตำบลร่อนทองที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

            ดิฉันนางสาวเกศรา  มงคลดี ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมการทำงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูล 2 หัวข้อ คือ ผู้แทนตำบลและหน่วยงานชองภาครัฐ กลุ่มของดิฉันมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ทุกคนเป็นประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในการปฏิบัติงานวันแรก คือ       วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ดิฉันและสมาชิกได้เข้าไปสัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) สถานที่แรก คือ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการพบปะ ยิ้มไว้ ทักทาย และถามแบบสอบถาม สถานที่ต่อมา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านใจดีและให้คำแนะนำโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งในการลงพื้นที่ มีการเว้นระยะห่าง รักษาความปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เสมอ เนื่องจากดิฉันพึ่งได้มีโอกาสทำงานเป็นครั้งแรก ทำให้พบเจอสิ่งที่ประทับใจ เช่น สถานที่ที่แปลกตา สภาพชุมชน การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ประเพณี วัฒนธรรม บรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ของหมู่บ้าน ความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งหญ้านาข้าว      ความสวยงามของธรรมชาติ และสิ่งที่สำคัญ คือ การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ที่มีทั้งอาจารย์ พี่เลี่ยง พี่ๆ ในกลุ่ม คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาการทำงาน จนทำให้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

            จากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ การเข้าไปทำงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ถือเป็นประสบการณ์การทำงานที่ดีมาก เพราะทำให้ดิฉันได้พบเจอผู้คนใหม่ สังคมใหม่ เพื่อนใหม่ ทั้งรู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการทำงาน ตลอดจนการได้อบรมทักษะ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านดิจิตอล และด้านภาษาอังกฤษ      ซึ่งคาดว่าจะนำความรู้ในการปฏิบัติงานนี้ไปต่อยอดและส่งเสริมการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจให้กับตำบลร่อนทองให้มีประสิทธิภาพต่อไป   

อื่นๆ

เมนู