โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564

ดิฉันนางสาวขวัญชีวา โมฬีชาติ ประเภทประชาชน ผู้ปฎิบัติงานตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองแม่มด หมู่ที่10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบคือ 1. ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะใช้แบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROl แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (U2T)

          ดิฉันได้รับหน้าที่ให้เก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายที่ 1. ตำบลเป้าหมาย ซึ่งบุคคลที่เลือกเก็บข้อมูล คือ ผู้นำชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ 2, บ้านหนองแม่มด หมู่ 10 และบ้านโศกคลอง หมู่ 18 เราได้ลงพื้นที่ ณ บ้าหนองแม่มด หมู่ 10 พร้อมกับทีมงาน เข้าพบปะผู้นำชุมชน เพื่อสัมภาษณ์และทำแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ ส่วนผู้นำชุมชนอีก 2 หมู่บ้าน ใช้การสัมภาษณ์ผ่านการโทรติดต่อประสานงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

          ความประทับใจที่ได้ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้มีความสุขมาก ถึงแม้ตอนแรกจะมีอุปสรรคสภาพอากาศไม่เป็นใจในการไปลงพื้นที่ในครั้งนี้ และเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 แต่โชคดีที่มีผู้นำชุมชนและเพื่อนในกลุ่มน่ารักมาก การทำงานจึงสนุกสนานและมีความสุข ส่วนในเรื่องของการทำงานในทุกๆครั้งที่ประชุมกันในทีมมีการร่วมมือเป็นไปได้ด้วยดี ทุกคนสามัคคีรักกันและช่วยเหลือกันเพื่อนๆน่ารักมากๆ จากการร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับข้อคิดและความรู้มากมายในด้านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมชุมชน ในแง่ของความคิดทำให้ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตมากขึ้น รู้จักทำให้ตัวเราเองมีประโยชน์ ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ให้โอกาสดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

 

วีดีโอประจำเดือน

 

รูปภาพประกอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู