โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เรามุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจตำบล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ทำให้การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตำบลร่อนทองเกิดการชะลอตัว ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ทางโครงการฯจึงได้มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม U2T-SROI  ดิฉัน นางสาวปริยา ชำรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายที่ 1. ตำบลเป้าหมาย

         เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดิฉันพร้อมสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 5 คน ได้มีการประชุมกลุ่มวางแผนการลงพื้นที่ โดยกำหนดให้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2, บ้านหนองแม่มด หมู่ 10 และบ้านโศกคลอง หมู่ 18 เราใช้เครื่องมือ U2T -SROI ในการตอบแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ ณ บ้านหนองแม่มด หมู่ 10 เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ 1. ตำบลเป้าหมาย และได้ติดต่อประสานงานไปยังท่านผู้นำชุมชน หมู่ 2 และหมู่ 18 เพื่อเก็บข้อมูลผ่านการโทรติดต่อประสานงาน เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19

          การเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้นำชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ 2, บ้านหนองแม่มด หมู่ 10 และบ้านโศกคลอง หมู่ 18 เป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศการดำเนินงานราบรื่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

 

วีดีโอประจำเดือน

ภาพประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู