โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

          เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ไม่เว้นแม้แต่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน และยังส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตำบลร่อนทอง ทั้งนี้ทางโครงการฯได้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม U2T-SROI เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 11 กุล่ม ได้แก่ 1. ตำบลเป้าหมาย 2. ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4. ชุมชนภายใน 5. ชุมชนภายนอก 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8. ผู้แทนตำบล 9. หน่วยงานภาครัฐ 10. หน่วยงาน อปท. และ 11. เอกชนในพื้นที่

          ดิฉัน นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ทีมงานตำบลร่อนทอง ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบคือ 1. ตำบลเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มของเราได้ประชุมกลุ่มและวางแผนงานก่อนลงพื้นที่ โดยทำการลงพื้นพบปะผู้นำชุมชน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID – 19 ได้แก่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2, บ้านหนองแม่มด หมู่ 10 และบ้านโศกคลอง หมู่ 18 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กลุ่มของเราได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านหนองแม่มด หมู่ 10 เพื่อทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 จึงใช้การโทรติดต่อประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์กับผู้นำชุมชนหมู่ 2 และหมู่ 18

          จากการลงพื้นเก็บข้อมูลแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานในครั้งนี้เกิดความประทับใจและการทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

วีดีโอประจำเดือน

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู