โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

 

Community Big Data หรือ CBD เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆที่สำคัญ ทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อเลือก 3 ด้านที่น่าสนใจมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของตำบลร่อนทอง และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาตำบลร่อนทองต่อไป

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา  ทีมงาน U2T ตำบลร่อนทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ด้านต่างๆ ที่สำคัญของตำบลร่อนทอง ทั้งหมด 10 ด้าน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานของตำบล และได้มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่นของตำบลร่อนทอง จึงได้คัดเลือก 3 ด้านเด่น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว อาหารที่น่าสนในประจำถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาวิเคราะห์หา Pain Point จึงทำให้เห็นว่า 1. ด้านการท่องเที่ยวของตำบลร่อนทอง จะมีจุดเด่นอยู่ที่ สนามบินบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก  ซึ่งเป็นสนามบินหลักของภาคอิสาน แต่ยังขาดการโปรโมทผลิตภัณฑ์ อาหารประจำถิ่น ให้แก่นักท่องเที่ยว จึงอาจจะต้องนำ Signature Product ในท้องถิ่น มาเป็นสินค้าของฝากหรือประกอบอาหารให้กับนักท่องเที่ยว เช่น น้ำพริกนรกปลาทู ผ้าไหม เป็นต้น 2. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตำบลร่อนทองมีการทำเปลผ้า และการทอผ้าไหมที่แพร่หลายภายในตำบล แต่ยังขาดเอกลักษณ์ประจำถิ่น และการประชาสัมพันธ์ในตลาดออนไลน์  3. ด้านอาหาร  ตำบลร่อนทองมีการรวมกลุ่มทำน้ำพริกและไข่เค็มใบเตย ที่บ้านหนองแม่มด ม.10 มีการจัดจำหน่ายในพื้นที่ แต่ยังขาดการรับรองมาตรฐาน ยังไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตราสินค้า หรือฉลาก เพื่อดึงดูดความสนใจ  จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

การวิเคราะห์ Pain Point และหาของจุดเด่นทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นของตำบลร่อนทอง ทำให้คณะทำงาน U2T เห็นแนวทางในการพัฒนาตำบล เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ เป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ในแก่ชาวตำบลร่อนทอง

 

วีดีโอประจำเดือน

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู