บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
                กะผม นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.40 ได้สำรวจชุมชนที่ได้รับมอบหมาย 5 หมู่บ้านได้แก่ บ้านร่อนทอง บ้านหนองปรือ บ้านระหาน บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านโสกครอง ลงพื้นที่เกี่ยวกับการออกสำรวจผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัดในช่วงโควิด-19 ลงแบบสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น.ได้ลงพื้นที่จับพิกัดหนองน้ำขุ่นใช้อุปโภคบริโภค พิกัด 15.179438/103.264308 หนองน้ำขุ่นหมู่ที่ 9 ที่เป็นแหล่งส่งน้ำในหมู่บ้าน
ได้ลงพื้นที่หมู่ที่18 ตรวจสอบแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค แต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่มีท่อเดินในหมู่บ้านและขาดอุปกรณ์ในการสูบน้ำเข้ามาใช้ในหมู่บ้าน พิกัดหนองน้ำโสกครอง 15.207003/103.260681 หมู่ที่ 18 บ้านโศกครองได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านระหานที่ใช้อุปโภคบริโภคพิกัดหนองน้ำ 15.119820/103.261882 หมู่ที่ 13 บ้านละหาน มีน้ำใช้ตลอดฤดูกาล
ได้สำรวจคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด มีหมู่ที่ 1บ้านร่อนทองมีจำนวน 7 คน ชาย 4 หญิง 3
สรุป ในครั้งนี้มีความยากลำบากในการเก็บข้อมูลเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ชาวบ้านกลัว ไม่ข่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลมากนจึงได้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมและพิกัดแก้มลิงที่จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกะผมได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู