1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. 8-Arisa การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

8-Arisa การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

นางสาวอริษา อุปเท่ห์

            ดิฉัน นางสาวอริษา อุปเท่ห์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) การดำเนินงานใน เดือน สิงหาคม 2564 โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้ประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยนางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง ได้จัดเตรียมความพร้อมแบ่งหน้าที่มอบหมายงานให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เพื่อเตรียม Kick off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี” สร้างวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ณ ห้องพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดสถานที่ Kick off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี”ประจำปี 2564 ณ บ้านจานน้อย หมู่ 12 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มปฏิบัติงานถึงหมู่บ้านที่จัดกิจกรรมเวลา 08:30 น. พร้อมด้วยนางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และดิฉันนางสาวอริษา อุปเท่ห์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้ช่วยกันเตรียมงานจัดสถานที่ บ้านจานน้อย หมู่ 12 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวศิรกาญจน์ กันหมุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และดิฉันนางสาวอริษา อุปเท่ห์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และเจ้าของแปลง นางศศิวิมล กมลพันธ์ บ้านจานน้อย หมู่ 12 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี”ประจำปี 2564  โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอแคนดง ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุม เอามื้อสามัคคี อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลังทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.บุรีรัมย์” โดยมี นางนิภาพรรณ จันทร์เจ้า พัฒนาการอำเภอแคนดง นางสาวศิรกาญจน์ กันหมุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จิตอาสา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เข้าร่วมโครงการ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทีมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สุู่ “โคก หนอง นา พช.แคนดง” แปลง นางศศิวิมล กมลพันธ์ บ้านจานน้อง หมู่ 12 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจุด Kick off ระดับอำเภอสำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่อง “การเอามื้อสามัคคี” โดย นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอแคนดง ได้นำกล่าวคำปฏิญาณ การขับร้องเพลงชาติ นำกล่าวสวดมนต์ และการแบ่งฐานเรียนรู้ ดังนี้

  1. กิจกรรมหน้าเสาธง
  2. การขุดคลองไส้ไก่
  3. การห่มดิน
  4. การปลูกหญ้าแฝก
  5. การปลูกพืชเศรษฐกิจ

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นวิถีแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ มีการร่วมแรงร่วมใจกัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานแบบพี่แบบน้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่ได้หลัก 3 อย่าง คือ “ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อน ทำงานได้พัฒนาตนเอง และดิฉันก็ได้ช่วยพัฒนากรอำเภอทำเอกสารเบิกจ่าย “โคก หนอง นา โมเดล” คีย์ข้อมูลรายชื่อจิตอาสาเก็บข้อมูล จปฐ. คีย์ข้อมูล จับพิกัดแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ลงในระบบ ทำการประชาสัมพันธ์ลงใน Facebook : สพอ.แคนดง อำเภอแคนดง , LINE : พัฒนาการอำเภอ

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่ได้จริง และได้รับรู้เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน ไปบอกต่อที่บ้านในการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้รู้จักระบบต่างๆที่พัฒนากรอำเภอได้สอนการคีย์ระบบ จปฐ. และได้เรียนรู้การจับพิกัดนา ของแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อคีย์เข้าระบบส่วนกลาง

 

 

อื่นๆ

เมนู