1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. บทความการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

บทความการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือ กันยายน 2564

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

                      ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานในเดือนกันยายน โดยการดำเนินงานในแต่ละวันตลอดในห้วงเดือนกันยายน มีดังนี้ค่ะ
                         วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับประชาชนในหมู่บ้านที่มี่กองทุนธรรมมาภิบาลจำนวน ๔ ตำบล ได้แก่ ต.สตึก ต.สนามชัย ต.นิคม ต.ทุ่งวัง และรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน ๗ ตำบล วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงรับหนังสือราชการ ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างโครงการโคกหนองนาโมเดลจำนวน 4 แปลง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำเข้าข้อมูลเเบบประเมินศักยภาพโครงการเเก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลัก    ธรรมมาภิบาล จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลนิคม หนองใหญ่ ร่อนทอง ทุ่งวัง กระสัง จำนวน 9 หมู่บ้าน และบันทึกรายงานข้อมูลอาสาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนรายชื่ออาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงรับหนังสือราชการ บันทึกข้อมูลเเบบประเมินศักยภาพโครงการเเก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน วันที่ ๒๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ และบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (จปฐ) บันทึกข้อมูล กข.คจ.วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูล จปฐ. บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง รายงานผลการดำเนินงงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นเเละชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท้อป

 

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูลครัมเรือน จปฐ. บ้านโพนเงิน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. บ้านอาเกียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ บันทึกข้อมูล จปฐ. บันทึกรายงานภาวะหนี้สินปี2564 (กข.คจ.) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จัดเก็บบีนทึกข้อมูล จปฐ. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระทุ่ม ม.8 ต.เมืองแก และ บ้านนครลำปาง ม.17 ต.ชุมแสง

วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๔  จัดเก็บบันทึกข้อมูล  จปฐ. ครัวเรือน ลงรับและออกเลขส่งหนังสือราชการ จัดเก็บข้อมูล กข.คจ. จัดทำเอกสารภาพโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 29 หมู่บ้าน จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างสำหรับส่งเบิกจ่ายยังต้นสังกัดหน่วยงาน วันที่ ๑๐-๑๙ กันยายน ๒๕๖๔  จัดเก็บบันทึกข้อมูล  จปฐ. ครัวเรือน และบีนทึกรายงานข้อทูลกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกอก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

                    จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยงานมอบหมาย ได้ความรู้จากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู