บทความ

         ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่านได้ลงพื้นที่ในการร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง อ.ส.ม. และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดกับประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ตลอดทั้งการเดินรณรงค์ถือป้ายและการประชาสัมพันธ์ มีการแจกเจลล้างมือแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเบื้องต้น

        ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน เช่น การทำPlatform เพื่อเป็นการสร้างช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มเราเอง และสะดวกในการสั่งสินค้าแก่ลูกค้าอีกด้วย โดยช่องทางการติดต่อสั่งสินค้าดังกล่าวมีทั้งหมด 4 ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ ไลน์แอด เพจน้ำพริกหนองแม่มด เทพช็อป ช็อปปี่ การทำเจลล้างมือ โดยผู้ปฏิบัติงานร่วมกันทำเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทองและผู้ที่เข้าร่วมประชุมโครงการฯ ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาดร่งกายของผู้ที่ปฏิบัติงานและประชาชนอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมและติดตามการทำน้ำพริกบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อการทำน้ำพริกร่วมกับกลุ่มการทำน้ำพริกบ้านหนองแม่มด เพื่อการทดลองสูตรและการหาตลาดร่วมกับกลุ่มทำน้ำพริก โดยการติดตามผลการทดลองและรสชาติการทำน้ำพริก เพื่อเป็นช่องทางในการผลิตสินค้าและการทำตลาดต่อไป

        ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันและทำการเก็บข้อมูล U2T เพื่อการเก็บข้อมูลและทราบถึงลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลร่อนทอง ตลอดการปฏิบัติงานดังกล่าว การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดีเสมอมา ทำให้ผลการปฏิบัติงานราบรื่นและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู