ชื่อบทความ: การตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ร่อนทอง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชุม 

สำหรับดิฉันนางสาวอาทิตยา บุญตรี ได้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยงานที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้คือ การตัดต่อวีดีโอเพื่อสรุปการปฏิบัติงานทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การประชุมเพื่อวางแผนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของประชาชนและนักศึกษาจบใหม่ โดยนำข้อมูลรูปภาพ วีดีโอการปฏิบัติงาน เอกสารการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่มาตัดต่อเป็นวีดีโอสรุปการปฏิบัติงานทั้งหมดด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020 ซึ่งเคยศึกษาใช้งานมาก่อนและคิดว่าการตัดต่องานนั้นคุณภาพที่ดี โดยมีอาจารย์วราวุธ  จอสูงเนิน เป็นผู้แนะแนวการตัดต่อวีดีโอตั้งแต่การเลือกรูปภาพ วีดีโอ การเขียนสคริปต์เพื่อเค้าโครงการตัดต่อวีดีโอให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการบรรยายเสียงประกอบวีดีโอเพื่อให้วีดีโอนั้นมีความน่าสนใจ ดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและได้ผลลัพธ์การตัดต่อวีดีโอที่สมบูรณ์

โดยสรุปการปฏิบัติงานในครั้งที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการนำรูปภาพ วีดีโอ และเอกสารที่เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ มาประมวลผลเพื่อทำการตัดต่อวีดีโอสรุปการปฏิบัติงานตลอด 1 เดือน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการสำรวจข้อมูลไม่พร้อมกัน ทำให้การนำข้อมูลเพื่อมาตัดต่อวีดีโอนั้นไม่ครบถ้วน ต้องรอข้อมูลทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน จึงมีข้อเสนอแนะให้มีอัปโหลดรูปภาพ วีดีโอ เอกสารจากการสำรวจก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ที่ตัดต่อวีดีโอนั้นสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลและทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู