โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

     ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมประชุมอธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ได้ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่และได้แบ่งหน้าที่กันสำรวจและเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 3 การวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารชุม และเป้าหมายที่ 13 ศูนย์เรียนรู้ตำบล
     ข้าพเจ้าได้เริ่มเก็บข้อมูลโดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองพบว่าตำบลร่อนทองมีกลุ่มออมทรัพย์จำนวน 15 หมู่บ้าน มีสมาชิกจำนวน 1,764 คน มีเงินหมุนเวียนจำนวน 9,690,000 บาท และพบว่ามีครัวเรือนยากจนจำนวน 30 ครัวเรือน มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยยางบุรีรัมย์ และสวนป่าโคกโจด โดยได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการจึงทำให้การสำรวจและเก็บข้อมูล16 เป้าหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ประชุมและแบ่งกลุ่มกันลงพื้นสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิท 19) กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบให้สำรวจ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจะหลวย หมู่ 3 ,บ้านกระทุ่ม หมู่ 4, บ้านโนนเกตุ หมู่ 12 ,บ้านกระทุ่มเหนือ หมู่ 15 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระทุ่ม หมู่ 4 และบ้านกระทุ่มเหนือ หมู่ 15 ให้ทำการประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้จากนั้นจึงได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม (06) พบว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่อมาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านจะหลวย หมู่ 3 และบ้านโนนเกตุ หมู่ 12 ในการสำรวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบก่อนเข้าสำรวจเป็นอย่างดีจึงทำให้เก็บข้อมูลสำเร็จไปได้ด้วยดี
     จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิท 19) เป็นอย่างดี และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 มีวิธีการป้องกันชาวบ้านให้ห่างไกลจากโควิท 19 ภายในชุมชนเป็นอย่างดีโดยจะมีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดสำคัญต่างๆของหมู่บ้านให้บริการอย่างมากมาย และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้เจอชาวบ้านที่น่ารักพูดจาเป็นกันเองให้ข้อมูลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน ทำให้การสำรวจแบบฟอร์ม(06) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู