โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

         ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)
         เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการจัดประชุมผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ประธาน อสม. และ ผอ.รพ.สต. ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ได้มีการพูดคุยถึงการยกระดับเศรษฐกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการยกระดับสินค้า OTOT 2.ด้านการท่องเที่ยว 3.ด้านสุขภาพ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่มกันในการรับฟังความคิดเห็นข้อสรุปจากผู้นำชุมชนว่าต้องการให้พัฒนาอะไรบ้างในแต่ละด้าน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเรื่องสินค้า OTOT โดยได้ข้อสรุปว่า สินค้า OTOT  (น้ำพริกหนองแม่มด หมู่ 10 )
จุดเด่น คือ รสชาติดี , ไม่สารกันบูด , มีการคั่วแห้งเพื่อป้องกันการเสียเร็ว
จุดอ่อน คือ แพ็กเก็จสินค้ายังใส่ถุงอยู่ , ผลิตน้ำพริกตามออเดอร์ที่มีคนสั่ง ยังไม่ได้ลงขายตามตลาด หรือตามบูธสินค้าOTOP, วัตถุดิบต้องสั่งซื้อจากตลาด
แนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับสินค้า
– พัฒนาน้ำพริกให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย
– รณรงค์ให้มีการปลูกวัตถุดิบเอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
– ประชาสัมพันธ์ขยายการตลาด เพิ่มช่องทางในการขาย เช่น ตลาดออนไลน์ บูธสินค้าOTOP
– ขยายสมาชิก ขยายเครื่องมือในการผลิต
– พัฒนาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการเพิ่มภาษาอังกฤษ
– ส่งออกต่างประเทศ
         ในการประชุมในทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน อสม และ ผอ.รพ.สต. ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี จึงทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                            

อื่นๆ

เมนู