1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

SC05 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม
 2564

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

               ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมมรัมย์  ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานในเดือน มีนาคม โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนจากตำบลสนามชัย มีกระบวนการเรียนรู้ เช่น”บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “ทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมพิธีมอบ บ้านร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชา “สตรีสตึกรวมใจเป็นหนึ่ง” ภายใต้โครงการสร้างบ้านสตรีผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ร่วมกับนางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายเอกรัตน์ มิสา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสตึก พร้อมด้วย นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอ   สตึก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสตึก ผู้นำชุมชน ซึ่งตำบลเมืองแกเป็นตำบลแรกที่ได้รับการคัดเลือก มอบให้กับนางสุมาลี ชาละมาตร์ ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด กำหนดเป็นเป็นจุดเรียนรู้แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นต่อไป ณ บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่12 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ร่วมลงพื้นที่มอบ รอยยิ้ม สร้างสุขให้ชุมชน ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2564 (มท.สร้างสุข) ณ บ้านเลขที่ 999 บ้านเทิดไท้องค์ราชา บ้านยางน้ำใส ม.7 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บ้านเลขที่ 86 บ้านสำโรง ม.3 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บ้านเลขที่ 30/1 บ้านพลับ ม.3 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บ้านเลขที่ 35 ม. 4 บ้านโคกสิงห์ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ บ้านเลขที่ 27 ม.6 บ้านหนองปลาแดก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ โดยแบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร โดยการมอบเมล็ดพันธ์ผัก การมอบทุนอุปการระเด็กยากจน/ด้อยโอกาส มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครัวเรือนยากจน/ด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆโดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ผู้นำ อช. ในพื้นที่ องค์กรสตรี และผู้นำชุมชน

และช่วงเวลา 13:00 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ครัวเรือนต้นแบบนายสมพร กวีรัตน์ หมู่ที่ 7 บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก ซึ่งพื้นที่มีความพร้อม รอช่างออกแบบผังบริเวณ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

และงานที่รับผิดชอบประจำในแต่ละวันที่ไม่ได้ออกพื้นที่คือ ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของทางสำนักงาน นำเข้าข้อมูลการสมัครสมาชิกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระบบเว็บไซต์ นำเข้าข้อมูลขอผ่อนผันการชำระคืนเงินยืม (มาตรการช่วยเหลือครัวเรือนได้รับผลกระทบจากโควิด-19) การจัดเตรียมเอกสารในการประชุมโครงการฯ  และเอกสารสำหรับลงพื้นที่สำหรับใช้ในการทำงานด้านอื่นๆ

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา ดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน และสัมผัสการลงพื้นที่จริง  เห็นความเป็นอยู่ของประชาชน เห็นปัญหา พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือพร้อมกับหน่วยงาน และได้เรียนรู้ เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชน                  เพื่อเป็นต้นแบบ สามารถที่จะนำมาใช้ในครอบครัวชุมชนตนเองได้ค่ะ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู