บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
              กะผม นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ1เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านร่อนทอง หมู่ที่ 9 หนองน้ำขุ่น หมู่ที่13 บ้านละหาน หมู่ที่14 บ้านหนองปรือ หมู่ที่18 บ้านโสกคลอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม2แบบคือ แบบฟร์อม01 ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนแบบฟร์อม02ผลกระทบจากโรคโควิด – 19
ในช่วงเวลาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลในชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 เก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านร่อนทอง หมู่ที่ 9 หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 13 บ้านละหาน หมู่ที่ 14 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 18 บ้านโสกคลอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและชุมชน จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่บ้านโสกคลองพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์เป็นต้นมีอาชีพหลักที่ชาวบ้านในชุมชนทำคือการทำไร่ซึ่งเป็นอาชีพทำรายได้สูงที่สุดในแต่ละปีและการทำไร่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือไร่มันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่ายจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและคนในชุมชนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เปรียบเหมือนลูกเหมือนหลานหลานของตนเองในการสอบถามข้อมูลไม่เพียงแต่บอกเล่าให้ข้อมูลแต่ยังพาไปสถานที่ฝายแก้มลิงหมู่ที่ 18 บ้านโสกคลองซึ่งอยู่ในเนินสูงมองเห็นวิวไกลเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลร่อนทองเมื่อทำฝายแก้มลิงของบ้านโสกครองหมู่ที่18 ยังไม่นานมากนักจึงทำให้หมู่บ้านโสกคลองขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคและน้ำไม่สะอาดมีกลิ่นและได้แก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะน้ำบาดาลใช้เกือบทุกหลังคาเรือน
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาที่พบเจอในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นคือประชาชนชาวบ้านออกไปทำงานจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลบางส่วนได้และอีกบางครัวเรือนที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยกลับบ้านและยังเก็บข้อมูลไม่ครบทุกหลังคาเรือนจึงได้ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านและอสม ผู้ใหญ่บ้านและอสมได้พาไปข้อมูลกับญาติที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้จึงทำให้ได้ข้อมูลของครัวเรือนในครั้งนี้ กะผมได้ดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู