1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

การพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

           ดิฉันนางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของ SC05-ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่ง นพร. นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินงานในเดือนตุลาคมค่ะ โดยการดำเนินงานในแต่ละวันมีดังนี้
วันที่ 20-22 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายลงรับหนังสือราชการในระบบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ จัดเอกสารเบิกจ่ายของทางสำนักงาน เเละจัดทำเอกสารสัญญาจ้างโครงการโคกหนองนาโมเดล วันที่ 23 กันยายน 2564 บันทึกข้อมูลครัวเรือน จปฐ. บ้านท่าม่วง หมู่ที่1 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านสะแกหมู่ที่1 ตำบลสะแก วันที่ 24-25 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล วันที่ 26 กันยายน 2564 เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องการจัดทำคลิปวิดิโอการปฏิบัติงานประจำเดือน ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล วันที่ 27 กันยายน 2564 บันทึกและแก้ไขข้อมูล จปฐ. ครัวเรือนบ้านท่าม่วงหมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง และ ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านอาเกียน ตำบลหนองใหญ่ และบันทึกจีักเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน กชช. ๒ค วันที่ 2๘ กันยายน 2564 รายงานบันทึกข้อมูลครัวเรือน จปฐ. ตำบลท่าม่วง และบันทึกรายงาน กชช2ค บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง วันที่ 30 กันยายน – วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ และ บันทึกข้อมูล จปฐ. ตำบลทุ่งวัง  ต.กระสัง ตำบลท่าม่วง วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ลงพื้นเอามื้อผูกปิ่นโตโคกหนองนาโมเดล บ้านโคกสิงห์ ม.4 ต.ชุมแสง

วันที่ 7-11 ตุลาคม 2564 ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ และออกใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ปฏิบัตนิงานที่ได้รับมอบหมาย ลงรับหนสังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ จัดทำราคากลางพันธุ์พืช โครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลสะแก และจัดทำรายงานปราะจำเดือนส่งยังหน่วยจ้างงาน และติดตามกลุ่มงานสตรี ตำบลท่าม่วง

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมา องค์ความรู้ที่ได้จากหน่วยงาน จากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งได้ไปสัมผัสมุมมอง สัมผัสสถานที่จริง ได้รับทราบปัญหาที่กระทบจากผู้ประสบปัญหาโดยตรง ที่สามารถลงมือแก้ไขปัญหาและทำการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู