โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

 

ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด- 19 จึงได้จัดกิจกรรมการลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลความรู้แก่ชาวตำบลร่อนทองเกี่ยวกับโรคโควิด- 19

ทีมงานตำบลร่อนทองและอาจารย์ได้ลงพื้นรณรงค์การฉีดวัคชีนให้กับคนในชุมชนตำบลร่อนทองเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทีมงานผู้ปฎิบัติงานตำบลร่อนทองและ ผอ.รพสต.ร่วมด้วยกับ อสม.ตำบลร่อนทองได้เข้าไปให้ความรู้และเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านตำบลร่อนทองไปฉีดวัคชีนกันเยอะๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนตำบลร่อนทอง และรณรงค์ให้ชาวตำบลร่อนทองสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ นอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแล้วยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเราด้วย และยังช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆของตำบลร่อนให้สะอาดมากขึ้นเพื่อห่างไกลโรคโควิด – 19 ด้วย  ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากชาวตำบลร่อนทองเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู