บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

กฤษณะ พรมโยชน์

                ข้าพเจ้า นายกฤษณะ พรมโยชน์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เจ้านหน้าที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายคือ สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(แบบฟอร์ม ๑) สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด – ๑๙(แบบฟอร์มที่ ๒) เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ข้าพเจ้า  ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลที่ บ้านจะหลวยหมู่๓ บ้านกระทุ่มหมู่๔ บ้านโนนเกตุหมู่๑๒ บ้านกระทุ่มเหนือหมู่๑๕ โดยได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับชาวบ้าน ได้มีการประสานงานไปยังผู้นำหมู่บ้านก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ในเดือนมีนาคมสามารถเก็บข้อมูลและทำงานได้สะดวกมากขึ้น จากการสำรวจ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร คือ ทำนา ทำไร่ และทำสวน ซึ่งการทำนาชาวบ้านในแถบนี้จะนิยมทำนาปีข้าวที่นิยมปลูกคือข้าวหอมมะลิ การทำไร่ส่วนใหญ่ที่พบเห็นคือการทำไร่อ้อย และมันสำปะหลัง การทำสวนคือส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพารา ส่วนเรื่องผลกระทบจากโรคโควิด – ๑๙ นั้นการดำเนินชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเนื่องจากหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง แต่จะมีกระทบในเรื่องของรายได้และการเดินทางเพราะชาวบ้านในบางกลุ่มคือกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก และยังมีบางครอบครัวที่บุตรหลานทำงานในพื้นที่เสี่ยงทำให้บุตรหลานไม่สามารทำงานได้ตามปกติจึงขาดรายได้ ไม่มีเงินส่งมาจุนเจือครอบครัวทำให้บางครอบครัวเดือนร้อนพอสมควร

จากการสำรวจ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรถ้าหมดช่วงฤดูทำการเกษตรชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะว่างงาน และช่วงนี้ยีงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ทำให้บางครอบครัวขาดรายได้ ทำให้เกิดปัญหาความยากจน ชาวบ้านจึงอยากให้มีโครงการเข้ามาสอนหรือส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู