บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

                ข้าพเจ้า นายกฤษณะ พรมโยชน์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เจ้านหน้าที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมาย ที่ได้รับคือ การยกระดับสินค้าโอทอป ( OTOPน้ำพริกแม่มด ) ของตำบลร่อนทอง และเก็บข้อมูลลงบนแอพพลิเคชั่น U2T

จากการที่คณะอาจารย์และทีมงานผู้ดำเนินงานได้มีการประชุมและปรึกษากับผู้นำชุมชน จึงมีแนวทางในการที่จะพัฒนาหรือยกระดับสินค้าดังนี้ พัฒนาน้ำพริกแม่มด ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย รณรงค์ให้มีการปลูกวัตถุดิบเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ประชาสัมพันธ์ขยายการตลาด เพิ่มช่องทางในการขายจึงมีโครงการที่จะจัดอบรมขึ้นที่บ้านหนองแม่มดหมู่ที่10เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำพริก ข้าพเจ้าและอาจารย์จึงได้เดินทางไปที่บ้านหนองแม่มดเพื่อดูสถานที่ในการที่จะจัดอบรม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อน หลังจากที่เลื่อนการอบรม ได้มีการประชุมออนไลน์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลลงบนแอพพลิเคชั่น U2T

การเก็บข้อมูลลงบนแอพพลิเคชั่น U2T เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน เช่นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่พัก ร้านอาหาร อารหารที่น่าสนใจ เกษตรกรในท้องถิ่น พืช สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่นเป็นต้น แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะเท่าที่ควรเนื่องด้วนสถานการณ์โควิด – 19

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู