บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

                ข้าพเจ้า นายกฤษณะ พรมโยชน์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เจ้านหน้าที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมาย ที่ได้รับคือ การยกระดับสินค้าโอทอป ( OTOP ) ของตำบลร่อนทอง

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลของตำบลร่อนทอง และจากการสอบถามผู้นำชุมชนในตำบลร่อนทองพบว่าตำบลร่อนทองมีความน่าสนใจหลายอยากที่จะสามารถนำมายกระดับตำบลและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น สิ่งที่จะสามารถนำมายกระดับได้ คือเรื่องของสินค้าโอทอบ( OTOP ) โดยจากการที่คณะอาจารย์และทีมงานผู้ดำเนินงานได้มีการประชุมและปรึกษากับผู้นำชุมชน พบว่า มีสินค้าที่น่าสนใจคือน้ำพริกแม่มด ซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการรวมกลุ่นกันทำที่ บ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเพราะมีจุดเด่นในเรื่องรสชาติดี ไม่ใส่สารกันบูด มีการคั่วแห้งเพื่อป้องกันการเสียเร็ว จึงเห็นควรที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน

จากการประชมและการระดมความคิด จึงมีแนวทางในการที่จะแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับสินค้าดังนี้ พัฒนาน้ำพริกให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย รณรงค์ให้มีการปลูกวัตถุดิบเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ประชาสัมพันธ์ขยายการตลาด เพิ่มช่องทางในการขาย เช่น ตลาดออนไลน์ บูธสินค้าOTOPขยายสมาชิก ขยายเครื่องมือในการผลิต พัฒนาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู