วณิชยา  พันเถา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้ทุกตำบล จัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการในระดับหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ 

จากวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในตำบลร่อนทอง จึงมีการจัดทีมงานเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการการเกษรในตำบลร่อนทอง ทำให้พบว่ามีชาวบ้านที่การเกษตรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”หลายคนแถบยังมีบางท่านที่เป็นปราชญ์ ในพื้นที่ คือ อาจารย์สมศรี ทองหล่อซึ่งชำนาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ และการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการเลี้ยงปลา  การทำปุ๋ยคอก ปลูกผักสวนครัว เช่น  มะเขือ   ข้าวโพด  มันสำปะหลัง พริก  เป็นต้น โดยเมื่อก่อน อาจารย์สมศรี ทองหล่อ เคยทำนาเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งได้เพียงข้าว 2 ตัน แต่เมื่อทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 5 ไร่ ได้ผลผลิตมากขึ้นถึง 5 ตัน โดยชาวบ้านที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่จะได้ผลผลิตมากขึ้นจากเดิม ซึ่งบางท่านมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ต้นแดง ต้นสัก ต้นตะเคียน ต้นยางนา ต้นประดู่ และได้มีการผลิตดินปลูกจากใบไม้ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพันธุ์ไม้  อีกทั้งยังมีการปลูกต้นกล้วย ตามยุทธศาสตร์กล้วยๆ ให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้อื่นๆ

https://www.youtube.com/watch?v=nMzUmPkJksU&ab_channel=U2TBRU

อื่นๆ

เมนู