1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SCO5- การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลร่อนทองทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SCO5- การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลร่อนทองทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำตำบล

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาหรือความต้องการของชุมชนและเพื่อจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานรายตำบล ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สิ่งที่พบเห็นในเดือนกุมภาพันธ์หรือเป็นเดือนแรกในการปฏิบัติงาน มีการร่วมรับฟังการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ผ่านระบบออนไลน์ การลงพื้นที่พบผู้บริหารท้องถิ่นตำบลร่อนทอง ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลร่อนทอง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการรับฟังและให้ทราบถึงหลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลฯ ในการปฏิบัติงานในเดือนแรกนั้นเป็นการเก็บข้อมูลครัวเรือนเบื้องต้น การเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) และการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง และเป้าหมายที่ 14 ระบบความยุติธรรมชุมชน ซึ่งการเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม กองการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองพบว่า จำนวนของกลุ่มเปราะบางเป็นดังนี้ ผู้ป่วยเรื้อรังประมาณ 300 คน คนพิการ 320 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 16 คน ผู้ป่วยจิตเวช 30 คน ผู้ป่วยระยะท้าย 30 คน และคนยากจน 30 ครัวเรือน นอกจากนี้ระบบความยุติธรรมชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อประชาชน เช่น พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 2558 เพื่อช่วยเหลือในด้านของคดีความ ผู้การขอปล่อยตัวชั่วคราว (ผู้ต้องหา/จำเลย) ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เป็นต้น แต่ความเป็นจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือข้อพิพาทขึ้น ชาวบ้านจะไม่ค่อยนึกถึงจุดนี้เป็นที่แรก แต่จะนึกถึงผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่แรก แต่มีส่วนน้อยที่มาใช้บริการจากทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เช่น การรังวัดที่ดิน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้การสำรวจข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงไปด้วยดี จากนั้นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ต่อผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบคือ บ้านหนองแม่มด บ้านขามและบ้านโคกเมี๊ยะ เพื่อขอลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (แบบฟอร์ม 06) จากการลงพื้นที่พบว่า  ชาวบ้านเข้าใจถึงการป้องกันตนเองและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อออกนอกพื้นที่หรือเข้าไปในตัวอำเภอ และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ แต่เมื่ออยู่ในพื้นที่หรือชุมชนของตนเองพบว่าชาวบ้านไม่ค่อยตระหนักถึงการป้องกันตนเองมากนัก อาจเป็นเพราะรู้จักกันหรือเจอหน้ากันทุกวันหรือความเชื่อของชาวบ้านที่พื้นที่ของตนนั้นไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบและแบบฟอร์ม 06 พบว่า ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางท่านที่ไม่เข้าใจถึงประเด็นของโครงการฯ อาจเป็นเพราะการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ทำให้การเก็บข้อมูลดังกล่าวมีอุปสรรคเล็กน้อย นอกจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วยังพบว่าชาวตำบลร่อนทอง เช่น บ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 มีกลุ่มการทำน้ำพริกหนองแม่มด กลุ่มทอผ้าไหม และกลุ่มธนาคารขยะอีกด้วย ส่งผลให้ชุมชนดังกล่าวเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย ซึ่งควรแก่การส่งเสริมและต่อยอดสินค้าให้กับชาวบ้าน เพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่อไป

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู