โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

มหาลัยสู่ตำบล

บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564

          ดิฉันนางสาวสุมาลี พลเลื่อย ตำแหน่งปฏิบัติงาน(ประชาชน) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุมาลี พลเลื่อย

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้ลงสำรวจ ผู้นำชุมชนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ซึ่งสำรวจแล้วได้ผู้นำชุมชนบ้านโคกใหญ่ นางพิมลรัตน์ วงษ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ ได้รับรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่น ชั้น2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และได้รับรางวัลสตรีดีเด่น วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผลงานของท่านตอนนี้ท่านกำลังทำโครงการธนาคารขยะ ดำเนินการทำโครงการมาได้ 3 ปี ณ ตอนนี้หมู่บ้านได้มีเงินจากการขายขยะจำนวน 124,600 บาท และท่านได้พาสมาชิกในชุมชนทำผลิตภัณฑ์แปลรูป ไข่เค็มใบเตย (ค่า X:30762 ค่า Y:1681301) และในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านโศกคลองและบ้านโคกใหญ่ วันแรกที่ดิฉันได้ลงพื้นที่บ้านโศกคลอง ผู้นำชุมชนได้มีการประกาศให้สมาชิกในชุมชนทุกครัวเรือนได้รับรู้ และให้ข้อมูลว่าจะมีผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จะมาลงพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือให้สมาชิกในหมู่บ้านให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละครัวเรือน สมาชิกในชุมชนแต่ละครัวเรือนได้มีความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ละครัวเรือนได้มีการเตรียมเก้าอี้ไว้รอ หาอาหาร ผลไม้ ไว้ให้ทาน ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนบ้านโคกใหญ่ก็ให้ความร่วมมือต้นรับเป็นอย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะผู้นำชุมชนบ้านโคกใหญ่ ได้รับรางวัล ผู้นำชุมชนดีเด่น และสตรีดีเด่นประจำตำบล ผู้นำชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้านได้ทำโครงการธนาคารขยะ ตะกร้าสาน และไข่เค็มใบเตย ผู้นำชุมชนได้ให้คำแนะนำ เรื่องการคัดแยกขยะ ที่จะเปลี่ยนจากขยะมาเป็นเงินได้ ผู้นำชุมชนได้มีการแบ่งไข่เค็มใบเตยมาให้ลองชิม

จากการลงสำรวจพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดิฉันได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ไม่ว่าจะไปที่หมู่บ้านไหนผู้นำชุมชนและประชนชนในหมู่บ้านก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดี ดิฉันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขเพราะประชาชนมีความน่ารัก

http://http://u2t.bru.ac.th/science/sc05/sumalee-m2/

 

 

 

อื่นๆ

เมนู