ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบล จัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการในระดับหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ 

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น  ดิฉัน นางสาววณิชยา  พันเถา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์     ผู้ปฎิบัติงานในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เริ่มต้นการปฎิบัติงานโดยการจัดประชุมเพื่อแนะนำตัว แจ้งรายละเอียดงานต่าง ๆ มีการสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน kinemaster เพื่อตัดต่อวิดีโอแนะนำชุมชนบ้านร่อนทอง เริ่มจากการลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ที่รับผิดชอบ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่นในแต่ละด่าน ของตำบลบ้านร่อนทองเพื่อสร้างสคริปต์และวิดิโอแนะนำตำบลบ้านร่อนทอง เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดิฉัน นางสาววณิชยา พันเถา ได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาตัดต่อให้เป็นวิดิโอแนะนำ ผลการจัดโครงการและเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนบุคคลและสังคม

ภาพการทำงานในส่วนของการตัดต่อวีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู