โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

         ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)  

        วันที่ 1 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมประชุมอธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่กับอาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแบ่งหมู่บ้านกันลงสำรวจและเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม(01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม(02) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยแบ่งกลุ่มกันสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มละ 3 คน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านจะหลวย หมู่ 3 ,บ้านกระทุ่ม หมู่ 4, บ้านโนนเกตุ หมู่ 12 ,บ้านกระทุ่มเหนือ หมู่ 15  โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ในชาวบ้านทราบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  จากการสำรวจและเก็บข้อมูลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน เนื่องจากมีผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบก่อน ทำให้สำรวจและเก็บข้อมูลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่และคีย์ข้อมูลลงในระบบไปด้วยตามลำดับ นอกจากนี่ยังได้ร่วมประชุมปรึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อถามถึงปัญหาและอุปสรรคของแต่ละกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงทำให้งานที่ได้รับหมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

        จากการสำรวจและเก็บข้อมูลแบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม(02) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 พบว่าชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี มีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออกไปสถานที่ต่างๆ และเมื่อกลับมามีการล้างมือด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจึงทำให้แบบฟอร์ม 01 และ 02 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู