โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 

           ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

           เนื่องจากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงทำให้ต้องมีการวางแผนการทำงานเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกันในการดำเนินงานและเก็บข้อมูล โดยได้มีแบ่งกลุ่มกันเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลผ่านแอปพิลเคชั่น U2T ในการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ต้องเก็บมาบันทึกได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับมาบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิท 2.แหล่งท่องเที่ยว  3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6.เกษตรในท้องถิ่น  7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น  9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น จากนั้นดิฉันจึงได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลต่างๆที่ หมู่ 3 บ้านจะหลวย และ หมู่ 12 บ้านโนนเกตุ ได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลอย่างดีมากจากผู้นำชุมชน และ อสม.

            ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ 3 และ หมู่ 12 ที่ให้ข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดี จึงทำให้การบันทึกข้อมูลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  

อื่นๆ

เมนู