โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

      ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

เนื่องจากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงทำให้ต้องมีการวางแผนการทำงานเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกันในการดำเนินงานและเก็บข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นได้จัดกิจกรรมที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการยกระดับน้ำพริกปลาทู (ลดโชเดียม) ให้เป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลร่อนทองโดยมีกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองแม่มดได้ช่วยกันทำน้ำพริกสูตรลดโชเดียมจนสำเร็จ ขั้นตอนในการทำและปรุง โดยส่วยประกอบในการทำน้ำพริกสูตรลดโชเดียม มีดังนี้ ปลาทู ปลาซาบะ พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ผงชูรส น้ำปลา และส่วนผสมที่สำคัญต่อการทำน้ำพริกสูตรลดโชเดียม คือการใช้ เกลือ(ลดโซเดียม) 60%  นอกจากนี้ยังได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคในระดับดีเยี่ยม  และยังได้มีการแบ่งกลุ่มกัน เพื่อสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายน้ำพริกสูตรลดโชเดียมผ่านช่องทางออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเพจ 2.ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านไลน์แอด 3.ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน shopee   4.ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน lnwshop เพื่อที่จะทำให้น้ำพริกสูตรลดโชเดียมเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของผู้คนบนโลกออนไลน์ โดยกลุ่มของดิฉันได้รับผิดชอบช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง lnwshop โดยสมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันทำจนสำเร็จ

ทั้งนี้ต้องขอบคุณกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองแม่มดที่ช่วยกันทำน้ำพริกสูตรลดโชเดียมจนสำเร็จ จนทำให้ได้ผลตอบรับจากผู้บริโภคในระดับดีเยี่ยม  และขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ช่วยกันทำช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้การทำงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู