นางสาวเปรมกมล ปลงรัมย์

 

โควิด เป็นโรคที่พึ่งเกิดขึ้นและมีความรุนแรงจากการสอบถามกับชาวบ้านตำบลเมืองฝางชาวบ้านมีวิธีการป้องกันตนเองจากโรค โควิด-19 ประชากรส่วนใหญ่จะมีวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจะมีแอลกอฮอล์ประจำบ้านทุกบ้านและมีหน้ากากอนามัยทุกหลังเวลาเดินทางออกไปข้างนอกก็จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและพบแฮลกอฮอล์ออกไปด้วยทุกครั้ง ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการสัมผัสสิ่งของหรือหลังจากการออกจากห้องน้ำหรือหลังจากการไปในพื้นที่ ที่มีผู้คนแออัด
มีการเว้นระยะห่างในชุมชนงดการทำกิจกรรมที่มีประชากรจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่มีการตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับ โควิด-19 เริ่มการป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัน เริ่มไปฉีดวัคซีนป้องกันที่โรงพยาบาลกันเรื่อยๆ หรือที่ ที่รัฐบาลจัดสรรให้บริการกับประชากรที่จะไปรับบริการฉีดวัคซีน
ประชากรส่วนใหญ่มีการเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น
มีการจองคิวกับ อสม.เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีน ป้องกันโดย อสม.จะเดินสอบถามว่ามีคนประสงค์จะรับวัคซีนไหม ประชากรส่วนใหญ่ประสงค์รับวัคซีน โควิด-19 ให้กับตนเองและครอบครัว เมื่อที่เวลาจะออกไปนอกสถานที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น และลดอัตราความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ
โรค โควิด-19
ในกลุ่มที่มีการค้าขายหรือเปิดร้านค้าหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะไปฉีดวัคซีนก่อนประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงต่ำจากการสัมภาษณ์ในการฉีดวัคซีนประชากรส่วนใหญ่ก็จะมีการฉีดวัคซีนคือไปต่อแถวจองคิวเองหรือประชากรไหนที่ไม่สะดวกไปจองคิวเองก็จะจองคิวกับ อสม.ส่วนใหญ่

 

อื่นๆ

เมนู