นางสาวจุฑามาศ คะรัมย์

ในการจัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน โดยมีคุณหมอจากอนามัยตำบลเมืองฝาง มาให้ความรู้ในเรื่อง วัคซีนว่าตอนนี้ ในประเทศไทยมีวัคซีนที่ใช้กันอยู่ 1.ซิโนเเวค 2.แอสตร้าเซนเนก้า 3.ซิโนฟาร์ม 4.ไฟเซอร์
ประเภทของวัคซีน มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท
1. mRNA vaccine : Pfizer , Moderna
ผลิตจากสารพันธุกรรมของไวรัสให้เกิดโรคโควิด เมื่อฉีดวัคซีนเข้ามาในร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
2. viral vector vaccine : AstraZeneca
ใช้หลักการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อ
3. protein-based vaccine : Novavax
กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยในคน ระยะท่ี 3
4. inactivatedvaccine:SinoVac
ใช้เชื้อที่ตายแล้วมากระตุ้นร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส เป็นต้น
เรื่องการป้องกันตัวเองจากcovid-19 สายพันธุ์ต่างๆ ของ covid-19 เช่น
สายพันธุ์เบต้า ระบาดเร็วแพร่เชื้อไวขึ้น
สายพันธุ์เดลต้า ระบาดเร็ว แพร่เชื้อง่าย หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้
สายพันธุ์อัลฟ่า เลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น
สายพันธุ์แกมม่า รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น เลี่ยงภูมิคุ้มกัน และลดประสิทธิภาพวัคซีน
และอาจารย์จากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร 5 หมู่ แหล่งอาหาร 5 หมู่ ที่สำคัญได้แก่
หมู่ 1 โปรตีน ( เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว )
หมู่ 2 คาร์โบไฮเดรต ( ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน )
หมู่ 3 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ ( พืชผัก )
หมู่ 4 วิตามิน ( ผลไม้ )
หมู่ 5 ไขมัน ( ไขมันจากพืชและสัตว์ )
และยังสอนให้ผู้เข้าอบรมทำ สเปรย์แอลกอฮอล์ โดยซื้อวัตถุดิบจากร้านสัมมาชีพ แล้วบอกขั้นตอนการผสม และยังสอนผู้เข้าร่วมอบรมทำสบู่ล้างมืออีกด้วย

อื่นๆ

เมนู