เกือบ2ปีแล้วที่โรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19ยังอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยและยังส่งผลกระทบต่อเศรฐกิจในประเทศ,ชีวิต,ความเป็นอยู่,การทำงานและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนของเรา
เนื่องจากประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19ในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่พบในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงแรกๆและได้แพร่กระจายสู่เขตพื้นที่ใกล้เคียงและระบาดถึงต่างจังหวัดเนื่องจากผู้คนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เสี่ยงบางคนติดเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวทำให้ผู้ที่ได้ใกล้ชิดก็ติดเชื้อตามไปด้วย เหตุนี้ทุกพื้นที่ต่างจังหวัดจึงได้มีการออกกฏให้มีการกักตัว14วันเพื่อตรวจหาเชื้อก่อนเข้าหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อสู่คนในชุมชนของเรา โดยทางตำบลเมืองฝางได้แบ่งพื้นที่กักกันตัวแต่ละหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยพื้นที่ของวัดเป็นสถานที่กักตัวเพราะมีพื้นที่กว้างและมีห้องน้ำมากพอทำให้สะดวกต่อผู้ที่มากักตัวโดยผู้นำแต่ละหมู่บ้านก็จะขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้เข้ามากักตัวก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนของเราและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางหมู่บ้านได้จัดกลุ่ม อสม.แบ่งเวรเข้าไปดูแลผู้ที่มากักตัวเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามากักตัว
จะเห็นได้ว่าผลดีของการกักกันตัวก่อนเข้าในเขตชุมชนนั้นมีผลดีมากต่อคนในชุมชนของเราเพราะมีการคัดกรองก่อน ถ้ามีอาการติดเชื้อก็จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รองรับการรักษาต่อไปแต่ถ้ากักตัว14วันแล้วตรวจไม่พบเชื้อก็จะอนุญาติให้เข้าในชุมชนได้ ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนของเราจึงปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19ค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู