ได้ทำการติดตั้งแผนที่และทำความสะอาดบริเวณศาลาประจำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านทั้ง16หมู่บ้านในตำบลเมืองฝาง
เพื่อการเดินทางที่สะดวกในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านในตำบลเมืองฝาง เพื่อง่ายต่อการสำรวจข้
อมูลของนักศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาศึกษาสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านนั้น

อื่นๆ

เมนู