นางสาวเปรมกมล ปลงรัมย์

เนื่องจากตำบลเมืองฝางเป็นอีกหมู่บ้านที่มีขยะเหลือใช้จากการดำรงค์ชีวิตของชาวบ้านในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นขยะแห้ง หรือขยะเปียก ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และขยะเป็นสิ่งที่ทำให้ เกิดสิ่งลบกวนให้แก่ชาวบ้าน ทางผู้จัดอบรมจึงมีการจัดอบรมเกี่ยวกับของเหลือใช้ที่สามารถนำมาแปรรูปได้ โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับขยะว่ามีกี่ประเภท การทำลายขยะให้ถูกวิธี การจำแนกประเภทขยะ การนำขยะมาแปรรูป และการสอนเกี่ยวกับการทำถังขยะให้แก่ประชาชนได้นำกลับไปใช้ในครัวเรือนไม่มากก็น้อย
ขยะแบ่งออก 4 ประเภท
1.ขยะย่อยสลาย คือ ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว  นำมาหมักทำปุ๋ยได้  เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์
2.ขยะรีไซเคิล  คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก  เศษโลหะ  กล่องเครื่องดื่ม
3.ขยะทั่วไป เช่น พลาสติกห่อลูกอม  ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร
4.ขยะอันตราย คือ ขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่
ทางผู้จัดอบรมจึงมีการสอนเกี่ยวกับขยะและการทำลายขยะที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขยะเปียก ที่เป็นจำพวกเศษอาหารเศษผักผลไม้ โดยการมาสอนเกี่ยวกับการทำถังขยะที่สามารถใส่ขยะที่เป็น ขยะเปียกเพื่อนำขยะที่เป็นเศษอาหารมาทิ้งและนำมามักเป็นปุ๋ยชีวภาพให้กับต้นไม้ ดอกไม้ หรือทำถังขยะที่ไว้ใส่ขยะอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้โดยนำของเหลือใช้มาแปรรูป แถมยังลดปัญหาเกี่ยวกับการทำให้ขยะมีปริมาตรที่มากจนเกินไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในชุมชน ทำให้ในชุมชนมีความสะอาดและลดปริมาณขยะใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะขยะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้
การอบรมนี้จะมีประโยชน์แก่ประชาชนไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเหลือที่เป็นปัญหากวนใจของชาวบ้านถึงแม้จะทำลายขยะแค่ไหนขยะก็ยังไม่ลดปริมาณลงแต่ยังมีให้กวนใจอยู่ทุกวัน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องนี้เลยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาให้แก่ชาวบ้านสามารถแก้ไขขยะในครัวเรือนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อื่นๆ

เมนู