นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

ในช่วงที่ผ่านมาทางทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลเมืองฝาง ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ปฎิบัติงานติดแผนที่ให้แต่ละหมู่บ้านและทำความสะอาดในและนอกบริเวณศาลากลางหมู่บ้านตำบลเมืองฝาง ซึ่งมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านเมืองฝาง
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองฝาง
หมู่ที่ 3 บ้านยางน้อย
หมู่ที่ 4 บ้านโคกแสลงน้อย
หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกปูน
หมู่ที่ 8 บ้านเมืองดู่
หมู่ที่ 9 บ้านโคกลำดวล
หมู่ที่ 10 บ้านเมืองดู่บริบูรณ์
หมู่ที่ 11 บ้านศรีสมบูรณ์
หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุข
หมู่ที่ 13 บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสีดา
หมู่ที่ 15 บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
และหมู่ที่ 16 บ้านศรีสมนึก

อื่นๆ

เมนู