เนื่องจากพื้นที่ในชุมชนมีความแห้งแล้งไม่สวยงามไม่ค่อยมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ผู้จ้างงานและชาวบ้านโคกลำดวนร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชนและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่
โดยปลูกบริเวณรอบๆวัดโคกลำดวน และสระน้ำสาธารณะที่ขุดลอกขึ้นมาใหม่ ต้นไม้ที่นำไปปลูกก็มี มะค่า ประดู่ ไผ่ และไม้ยืนต้นอื่นๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน ปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์น่าอยู่มากขึ้น

อื่นๆ

เมนู