ถ้าพูดถึงการพัฒนาชุมชนหรือสถานที่สำคัญต่างๆของหมู่บ้านแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน ชาวบ้านของเราแล้วงานทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
ณ.ชุมชนบ้านยางน้อย ม.3ตำบลเมืองฝางนำทีมโดยท่านผู้ใหญ่รอน ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.3ของชุมชนบ้านยางน้อย ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดและความสะดวกสบายของคนในชุมชน ท่านจึงประกาสเสียงตามสายขอความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน ม.3ของเราออกมาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตัดต้นไม้ที่รกรุงรังข้างทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ-ใช้ถนนและเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วคนในหมู่บ้านจะได้ไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยลง ซึ่งก็ได้รับ                         ความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีเพราะทุกคนต่างก็ต้องการให้ชุมชนของเราสะอาด น่าอยู่และที่สำคัญปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆและการใช้รถใช้ถนนก็สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่าการร่วมด้วยช่วยกันนั้นจะทำสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างเช่นการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนหรือขาดผู้นำที่ดีแล้วก็คงไม่ประสบผลสำเร็จเป็นแน่แท้ อย่างเช่นในครั้งนี้การพัฒนาชุมชนของเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะความสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันของคนในชุมชนและการมีผู้นำที่ดีในชุมชนของเราค่ะ

อื่นๆ

เมนู