นายปพนวิช ประทุม

สถานศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าโรงเรียนนั้น คือหน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน เรามาดูกันว่าสถานศึกษาในเมืองฝางนั้น มีกี่โรงเรียน และมีโรงเรียนอะไรบ้าง

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา คือ

-โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

-โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คือ

-โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

-โรงเรียนบ้านโคกกลาง

สถานศึกษาที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 

ในอำเภอเมืองฝางมีภาษาถิ่นที่หลากหลายที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   เช่น  ภาษาเขมร

ภาษาอิสาน  ภาษาส่วย  ถึงแม้จะใช้ภาษาถิ่นที่หลาก แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ

อื่นๆ

เมนู