นางสาวเบ็ญญา  เลี่ยมนางรอง

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรชุมชนตำบลเมืองฝาง หมู่ที่ 4 พบวิถีความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพที่หลากหลายแต่อาชีพที่ชาวบ้านยึดทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน คือ การทำนา และเกษตรในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ การปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง แต่ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการทำนา จากการสำรวจในแต่ละครัวเรือนพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุประมาณ 40-60 ปี เนื่องจากไม่ได้ออกไปทำงานต่างจังหวัด การทำนาในแต่ละปีจะเริ่มฤดูกาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป การหว่านข้าวในปัจจุบันต้องใช้การลงทุนสูงชาวบ้านเล่าว่าในอดีตไม่เคยต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ในปัจจุบันต้องลงทุนในส่วนนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและขายได้ราคาสูงไม่มีสิ่งเจือปน นอกจากนี้ปุ๋ยที่มีราคาแพง และปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องทุ่นแรงมากมายที่ผลิตขึ้นมา เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวนาเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งในการทำการเกษตร ทำให้รายได้ของเกษตรกรในแต่ละครัวเรือนมีไม่มากนักแค่พอใช้จ่ายในครัวเรือนและไว้เพื่อลงทุนการผลิตในปีถัดไป ทำให้เราเห็นได้ว่าการทำนาในปัจจุบันต้องใช้การลงทุนสูงแต่ขายได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรแต่สิ่งที่น่าชื่นชมคือชาวนาบอกว่าต่อให้ราคาข้าวไม่ดี ต้องใช้การลงทุนที่สูงแต่ก็ไม่เคยท้อหรือคิดที่จะเลิกเป็นเกษตรกรเพราะการได้เห็นผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวมันคือความสุข

อื่นๆ

เมนู