ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ราชภัฏบุรีรัมย์

                           เดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนที่สามของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ได้มีการอบอบรมการพัฒนาเกษตรด้วย Smart Farm จากคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำทีมโดย อาจารย์สกรณ์ บุษบง เป็นวิทยากรกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อการพัฒนาเกษตรด้วย Smart Farm ณ บ้านพูนสุข ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประวันในทุกวันนี้ จนมีคนกล่าวไว้ว่า ยุคนี้ Technology is everything โดยไม่ว่าจะมองไปทางด้านไหน ก็มีแต่คนที่ใช้เทคโนโลยีกันตลอดเวลา แม้แต่การทำการเกษตรเอง ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีแนวคิดใหม่ในการทำการเกษตรขึ้นมา เรียกว่า Smart Farming ซึ่งกำเนิดจากวิถีของเกษตรกรในยุคใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจวิธีการทำการเกษตรแบบไฮเทค ที่จะเข้าไปเปลี่ยนวิถีแบบเดิมๆ แต่การใช้เทคโนโลยีจำนวนมากก็มีข้อเสียที่ทำให้การทำ Smart Farming ไม่ประสบผลสำเร็จเช่นกัน

เราสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่า Smart Farming คือการทำการเกษตรอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน และสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อทำการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมกับสามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยของเรายังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นของการทำเท่านั้น เนื่องจากการทำ Smart Farming จำเป็นต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อีกทั้งตัวเกษตรกรเองก็จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิถีเดิมที่เคยทำมากลุ่มสินค้า

จากการเข้าร่วมอบรม Smart Farm พิธีกรได้กล่าวนำเสนอว่า สวนแปลงทดลองนั้นมีจำนวน12 แปลงซึ่ง การทำงานด้วยคนเมื่อก่อนจะเป็นการตักรดและเดินฉีดน้ำทั้งสวนซึ่งพบว่ามันเป็นงานที่หนักพอสมควรที่จะเดินรดทั้งแปลง ซึ่งจากปัญหานี้เราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการปัญหาแบบนี้ได้ จึงได้เกิดแนวคิดการจักการระบบน้ำด้วยระบบ Internet of Things (IoT) คือ “อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง” หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ซึ่งงการทำงานของระบบนี้เราสามารถควบคุมระบบน้ำทั้งสวนด้วย สมาร์ทโฟน ทำให้เราได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น และเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลา เพราะระบบ สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ ทั้งนี้

คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะนำไปปรับใช้กับแปลงต้นโสน ต่อไป

อื่นๆ

เมนู