ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ราชภัฏบุรีรัมย์
เดือนกรกฏาคม 2564 เป็นเดือนที่หกของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ได้มีการอบอบรมการพัฒนาเกษตรด้วย Smart Farm จากคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดย อาจารย์สกรณ์ บุษบง เป็นวิทยากรกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อการติดตั้งระบบ Smart Farm ภายในแปลงโสน ณ บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในส่วนของการอบรมครั้งนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติในแปลงโสนเป็นส่วนใหญ่

อื่นๆ

เมนู