นางสาวกัลยาณี เย็นรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทางคณะทำงานจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค โควิด-19 ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองฝาง ได้แก่โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดในห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโดยรอบพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ และมีการนำฉากกั้นเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยไปมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรค โควิด-19 แนะนำการล้างมือให้ถูกวิธี การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัย พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าหรือแก้วน้ำ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง และรณรงค์ให้ผู้ปกครองไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัด

อื่นๆ

เมนู