วิลัยลักษณ์  ศิริกรรณิกา

          อยู่เมืองฝางมาตั้งนาน เขาว่าเมืองฝางเป็นเมืองโบราณจริงหรือ ก็คงจะจริงอย่างเขาว่า  ตำบลเมืองฝางมีคูเมืองเก่าด้วย ๒ คูเมืองด้วย แต่ไม่ได้มีการขุดค้นหาหรือทำอะไร  เพราะเป็นพื้นที่ของกรมศิลป์ ทำให้โครงการบางอย่างไม่สามารถทำได้ เช่น การขุดเจาะน้ำบาดาลโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  ชาวบ้านเล่าว่า การทำเกษตรกรรมหลักของคนในพื้นที่ คือ การปลูกข้าว  หลัง ๆ มามักประสบภัยแล้ง เพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาลส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำ มีบางทีที่บางแปลงไม่ได้ผลผลิตเลย เพราะแล้งมาก  ในตำบลมีจำนวนหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปา ๘ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่   ๑  บ้านเมืองฝาง                   หมู่ที่   ๗  บ้านโคกปูน

หมู่ที่   ๒   บ้านเมืองฝาง                   หมู่ที่   ๘  บ้านเมืองดู่

หมู่ที่   ๔   บ้านโคกแสลงน้อย            หมู่ที่   ๑๑  บ้านศรีสมบูรณ์

หมู่ที่   ๕   บ้านโคกกลาง                  หมู่ที่   ๑๓  บ้านหนองหว้า

แต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่การทำการเกษตร  ที่แล้งหนักจะมีการตั้งถังน้ำขนาดใหญ่ไว้ตามศาลาในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมากรอกน้ำใส่ภาชนะไว้ใช้  ส่วนน้ำก็มาจากจังหวัดจะมีรถมาส่งน้ำให้

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำไมจึงไม่มีการขุดน้ำบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้านเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของคนในตำบล คำถาม คือ ไม่สามารถขุดได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นขชองกรมศิลป์นั่นเอง เมืองฝางก็คงเป็นเมืองโบราณจริงนั่นแหละ ส่วนจะโบราณขนาดไหน คงเป็นเรื่องที่จะต้องค้นหากันต่อไป

อื่นๆ

เมนู