วนิดา  นาประโคน

ตำบลเมืองฝาง มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน  ๑๖ หมู่บ้าน  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔๐.๕๒  ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์)

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

เขตติดต่อของตำบลเมืองฝาง

ทิศเหนือ

ติดต่อตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๑ ตรงไปทางทิศตะวันออก ยาวประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ ๒ รวมยาวด้านทิศเหนือ ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก

ติดต่อตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศใต้ ตามลำห้วยยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๓ รวมยาวด้านทิศตะวันออก ประมาณ ๔ กิโลเมตร

ทิศใต้

ติดต่อตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามลำห้วยยาง ยาวประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร จดถนนสายบ้านโคกแสลงน้อย – บ้านหนองบอน บริเวณช่วงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านโคกแสลงน้อย ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๕  ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกปูน ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ยาวประมาณ  ๖.๕ กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งอยู่ห่างทางด้านทิศตะวันตกของบ้านไสยา ตำบลแสลงโทน (ปัจจุบันขึ้นตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย) ยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร  รวมยาวด้านทิศใต้ ประมาณ ๑๒.๒ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดต่อตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ ๖ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวทุ่งนา และทำเลเลี้ยงสัตว์ ไปจดถนนสายบ้านเมืองดู่ – บ้านกระเดื่อง หลักเขตที่ ๗ ยาวประมาณ ๓.๓ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำห้วย สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๘ ยาวประมาณ   ๒.๕ กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามทุ่งนา และทำเลเลี้ยงสัตว์ สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๑  ยาวประมาณ ๔.๓ กิโลเมตร  รวมยาวด้านทิศตะวันตก ประมาณ ๑๐.๑ กิโลเมตร

          การเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปตำบลเมืองฝาง จะใช้เส้นทางบุรีรัมย์-นางรอง ผ่านตำบลสะแกโพรง ตำบลหนองสองห้อง แล้วจึงถึงตำบลเมืองฝาง ซึ่งเป็นตำบลสุดท้ายของเขตอำเภอเมืองก่อนเข้าสู่เขตอำเภอนางรอง ดังนั้น ถ้าถามว่าเมืองฝางใหญ่ไหม ก็คงต้องตอบว่า “กำลังพอดี”

อื่นๆ

เมนู